AKADEMIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ III PFRON

Projekt Aktualności projektowe

 

 

Projekt „AKADEMIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ III”

 

w ramach konkursu nr 1/2023 pn. „Możemy więcej” z dnia 12.10.2023 r.

na zlecenie realizacji zadań w ramach kierunku pomocy 1: WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK RACY

typ projektu: Wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia wspomaganego

 

realizowany jest przez Stowarzyszenie Synergia na podstawie umowy numer UM/PW9/2024/2/O_LUBELSKI/4154 zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obejmującego następujące zadania:

 

1) Zadanie 2 (§ 1 pkt 2 rozporządzenia), pn. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;

 

2) Zadanie 6 (§ 1 pkt 6 rozporządzenia), pn. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

 

a) doradztwo zawodowe,

b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

Celem głównym projektu jest wyższy poziom aktywności zawodowej u 360 beneficjentów ostatecznych, skutkujący wejściem na rynek pracy przez min. 25% beneficjentów ostatecznych w terminie do 31.03.2027 r., poprzez objęcie 360 beneficjentów ostatecznych wsparciem wynikającym z przygotowanego dla każdego z nich Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej obejmującym:

 • specjalistyczne poradnictwo zawodowe,
 • szkolenie zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • staż zawodowy.

 

Zapraszamy osoby:

 • z niepełnosprawnościami, w wieku aktywności zawodowej pozostającymi bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne),
 • zamieszkujące województwo lubelskie, podkarpackie lub małopolskie.

 

Beneficjentami ostatecznymi mogą być wyłącznie osoby w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku
emerytalnego). Beneficjentami ostatecznymi nie mogą być osoby, które na dzień rekrutacji do projektu są zatrudnione.
W grupie docelowej:
a) nie więcej niż 20% stanowią osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności;
b) co najmniej 80% stanowią osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, chorobę nowotworową piersi, a także osoby o znacznymi/lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych).

 

Beneficjentami ostatecznymi mogą być osoby z niepełnosprawnością, które przedstawią (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

 

 

Okres realizacji projektu:

 1. okres pierwszy od dnia 1 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku,
 2. okres drugi od dnia 1 kwietnia 2025 roku do dnia 31 marca 2026 roku,
 3. okres trzeci od dnia 1 kwietnia 2026 roku do dnia 31 marca 2027 roku,

 

Teren realizacji projektu: województwo lubelskie, podkarpackie, małopolskie

 

 

Projekt dofinansowany jest ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Łączna wysokość dofinansowania: 4 221 887,40 złotych

 

Całkowity koszt projektu: 4 444 092,00 złotych

 

 

 Data zawarcia umowy o dofinansowanie: maj 2024 r.

 

Wsparcie jest bezpłatne

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji do projektu „Akademia Aktywności Zawodowej III”
 2. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
 3. Załącznik nr 2 – Ankieta – aktywność społeczno-zawodowa
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów
 5. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO
 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie – zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

 

 

Powrót