Zadanie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 realizowane jest przez Stowarzyszenie Synergia w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ma na celu świadczenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Miejsce realizacji zadania: województwo lubelskie

Rezultaty zadania: realizacja 50 520 godzin usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

 

Program dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego
pn. Fundusz Solidarnościowy

Wysokość dofinansowania: 2 735 136,36 zł

Całkowita wartość zadania: 2 768 736,36 zł

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie: styczeń 2024 r.

 

Wsparcie jest bezpłatne