Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 realizowany jest przez Stowarzyszenie Synergia w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Program skierowany jest do:

  • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Miasto Lublin

Rezultaty zadania: realizacja 69 000 godzin usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami

 

Program dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy

Wysokość dofinansowania: 3 000 000,00 zł

Wsparcie jest bezpłatne