Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 realizowany jest przez Stowarzyszenie Synergia w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem zadania jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opieką nad:

  • Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rezultaty zadania:

  • wsparcie 250 członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych – w czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne, w tym 220 osób dorosłych i 30 dzieci,
  • realizacja dwóch form usług opieki wytchnieniowej, tj. pobytu dziennego w maksymalnym wymiarze na uczestnika 240 godzin i pobytu całodobowego w maksymalnym wymiarze na uczestnika 14 dni,
  • realizacja ok. 60 000 godzin usług w ramach pobytu dziennego,
  • realizacja ok. 168 dni pobytu całodobowego dla 12 osób ze stopniem znacznym oraz ok. 168 dni pobytu całodobowego dla osób ze stopniem znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Program dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy

Całkowity koszt zadania: 2 802 456,00 zł

Wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów jest bezpłatne