Zadanie publiczne „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

realizowane jest przez Stowarzyszenie Synergia na podstawie umowy zawartej z Gminą Lublin.

 

Zadanie realizowane jest na rzecz:

  • Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • Osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

szacunkowo łącznie dla 101 osób, którym przyznano pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej w miejscu ich zamieszkania.

 

Okres realizacji zadania: od 16 maja 2023 r. do 16 grudnia 2023 r. we wszystkie dni tygodnia w godzinach 6:00-22:00

 

Miejsce realizacji zadania: teren miasta Lublin

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r.:

1 029 600,00 zł

 

w tym:

 

969 600,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego

60 000, 00 zł ze środków własnych gminy Lublin