Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 realizowany jest przez Stowarzyszenie Synergia w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Program skierowany jest do:

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. Dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
  • o stopniu znacznym lub
  • stopniu umiarkowanym  lub
  • traktowane na równi do wymienionych powyżej, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

 

Głównym celem programu jest rozwiązywanie problemów i zaspokajanie potrzeb grupy docelowej, tj. podnoszenie jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego oraz zwiększenie aktywności społecznej tych osób.

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Miejsce realizacji zadania: miasto Lublin i województwo lubelskie

Rezultaty zadania: realizacja 42 240 godzin usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami

 

Program dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego
pn. Fundusz Solidarnościowy
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

Wysokość dofinansowania: 1 834 800,00 zł

 

Wsparcie jest bezpłatne