Deklaracja Dostępności
Dostępnośc cyfrowa i architektoniczna
Stan dostępności cyfrowej


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej stowarzyszeniesynergia.org .

Data publikacji strony internetowej: 01-03-2016.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05-12-2021.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu.
Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
  • skalę szarości
  • podkreślenie linków
  • czytelna czcionka
  • widoczny fokus.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki., w menu nawigacyjnym można używać klawiszy strzałek.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dorota Ławecka, adres poczty elektronicznej: stowarzyszeniesynergia@op.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 441 75 79.
Dostępność architektoniczna
ul. Inżynierska 3, pokój 10 (parter), 20-484 Lublin

Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Inżynierskiej. Do wejścia prowadzą schody, po których jest możliwość wjazdu po mobilnych szynach, które są zakładane każdorazowo gdy zaistnieje taka potrzeba. Przed wejściem do budynku w widocznym miejscu znajduje się informacja dużą czcionką o numerach telefonów w przypadku konieczności skorzystania z podjazdu. Każdego dnia stowarzyszenie dysponuje czterema wolontariuszami, którzy w każdej chwili służą pomocą.
Budynek jest ogólnodostępny.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej..
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
Przed wejściem do budynku i w jego najbliższym otoczeniu znajdują się miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dorota Ławecka, adres poczty elektronicznej: stowarzyszeniesynergia@op.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 441 75 79.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich