Program „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

realizowany jest przez Stowarzyszenie Synergia w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

Celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opieką nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

 

Wsparcie polega na możliwości uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi te przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa w.w. członka rodziny lub opiekuna nie wyklucza go z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

 

Miejsce realizacji zadania: województwo lubelskie

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Rezultaty zadania:

  • objęcie opieką wytchnieniową 98 członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami;
  • czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  • okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Program dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy
na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

Wysokość dofinansowania: 1 323 930,00 zł

 

Całkowity koszt zadania: 1 355 610,00 zł

 

Wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów jest bezpłatne