Zadanie publiczne „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowane jest przez Stowarzyszenie Synergia w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Zadanie skierowane jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Okres realizacji projektu: od 1 maja 2022 r. do 20 grudnia 2022 r.

Rezultatami zadania będą:

  • zapewnienie wsparcia i asysty dla około 93 osób, w tym około 15 dzieci do 16 r.ż., około 63 osób powyżej 16 r.ż. ze znacznym stopniem niepełnosprawności, około 15 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków i motywowaniu do działania.
  • realizacja 134 500 godzin usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami.

 

Zadanie realizowane jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy przyznanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022
oraz ze środków finansowych budżetu Gminy Lublin

Całkowita wysokość dofinansowania: 1 799 000,00 zł

Wsparcie jest bezpłatne