Zadanie publiczne „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

realizowane jest przez Stowarzyszenie Synergia

w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Zadanie skierowane jest do mieszkańców Miasta Lublin:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Podstawowym celem zadania publicznego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego, zarówno w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością oraz poza nim. Wsparcie ma charakter zindywidualizowany, uwzględniający potrzeby osób objętych asystą.

 

Okres realizacji zadania: od 18 marca 2024 r. do 20 grudnia 2024 r.

 

 

Zadanie współfinansowane jest

ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

przyznanych w ramach

Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Wysokość dofinansowania: 2 975 871,00 zł

 

oraz ze środków finansowych budżetu Gminy Lublin

Wysokość dofinansowania: 50 000,00 zł

 

Całkowita wysokość dofinansowania: 3 025 871,00 zł

 

Całkowity koszt zadania publicznego: 3 049 871,00 zł

 

Wsparcie jest bezpłatne