Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 realizowany jest przez Stowarzyszenie Synergia w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Celem zadania jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opieką nad:

  • Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi
    z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi te przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania nad nią całodobowej opieki.

 

Miejsce realizacji zadania: miasto Lublin i województwo lubelskie

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Rezultaty zadania:

  • realizacja ok. 37 080 godzin usług w ramach pobytu dziennego;
  • czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  • okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Program dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy
na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

Całkowity koszt zadania: 1 600 000,00 zł

 

Wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów jest bezpłatne