Zadanie publiczne „Świadczenie usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami” realizowane jest przez Stowarzyszenie Synergia na podstawie umowy zawartej z Gminą Lublin, w ramach Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025.

Zadanie skierowane jest do mieszkańców Lublina posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Głównym celem zadania jest realizacja bezpłatnych usług asystenckich polegających na pomocy osobie z niepełnosprawnościami w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach do lekarza, urzędu lub w inne miejsce wskazane przez daną osobę.

Planowane rezultaty (efekty) zadania to poprawa jakości życia i funkcjonowania w sferze społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie ich w wykonywaniu codziennych czynności poprzez realizację zadań asystenckich.

Okres realizacji zadania: od 15 lutego 2023 r. do 31 maja 2023 r.

Teren realizacji zadania: miasto Lublin

 

Zadanie realizowane jest ze środków przekazanych w ramach dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025

Całkowita wysokość dofinansowania: 210 000,00 zł

Wsparcie jest bezpłatne