Aktywni i Samodzielni II PFRON

Projekt Aktualności projektowe

 

Projekt „Aktywni i samodzielni II” realizowany jest przez Stowarzyszenie Synergia

na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kierunek pomocy: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Typ projektu: Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)

 

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału i zwiększenie samodzielności 90 osób należących do grupy docelowej w terminie do 31.03.2024 r.

 

Cel główny projektu realizowany będzie poprzez objęcie 90 uczestników projektu:

 • diagnozą potrzeb wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działań,
 • poradnictwem specjalistycznym,
 • fizjoterapią ruchową z konsultacją lekarską,
 • warsztatami kompetencji społecznych,
 • warsztatami z bezpieczeństwa w sieci i poza nią,
 • oraz poprzez objecie 81 osób wsparciem asystenta osoby z niepełnosprawnościami.

 

Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają bilety wstępu do instytucji kultury i/lub obiektów sportowych.

 

Zapraszamy osoby:

 • z niepełnosprawnościami zamieszkujące województwo lubelskie, podkarpackie, małopolskie lub łódzkie.

 

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

 

Teren realizacji projektu: województwo lubelskie, podkarpackie, małopolskie oraz łódzkie.

 

Projekt dofinansowany jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania: 1 115 844,00 zł

 

Całkowity koszt projektu: 1 127 844,00 zł

Wsparcie jest bezpłatne

 

 

Dokumenty Rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji do projektu Aktywni i Samodzielni II
 2. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy AS II
 3. Załącznik nr 2 – Ankieta – aktywność społeczno- zawodowa AS II
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów AS II
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych AS II
 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie – wizerunek AS II
Powrót