Świadczenie usług asystenta OzN … – PFRON

Projekt Aktualności projektowe

 

 

Projekt „Świadczenie usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami w województwie lubelskim

 

w ramach konkursu nr 1/2023 pn. „Możemy więcej” z dnia 12.10.2023 r.

 

kierunek pomocy 2: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

 

typ projektu 4: Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)

 

zadanie 13 (§ 1 pkt 13 rozporządzenia), pn. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej

 

realizowany jest przez Stowarzyszenie Synergia na podstawie umowy numer UM/PW9/2024/2/O_LUBELSKI/5483 zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Celem głównym projektu jest zrealizowanie bezpłatnych usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym na rzecz 160 osób z niepełnosprawnościami z terenu woj. lubelskiego, poprzez objęcie tych osób diagnozą potrzeb z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz zrealizowanie 83 200 godzin wsparcia asystenta osoby z niepełnosprawnościami, co przyczyni się do poprawy sytuacji społecznej beneficjentów ostatecznych projektu.

Liczba godzin asystencji osobistej będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby, zdiagnozowanych na etapie Indywidualnego Planu Działania.

 

Zapraszamy osoby zamieszkujące województwo lubelskie posiadające orzeczenie: 

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a) i b), zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby z niepełnosprawnością, które przedstawią (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

 

 

Okres realizacji projektu: od dnia 1 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2025 roku

 

Teren realizacji projektu: województwo lubelskie

 

Rezultaty projektu: co najmniej 80% osób rozwinie kompetencje lub nabędzie umiejętności określone dla nich indywidualnie jako cel działań rehabilitacyjnych w Indywidualnym Planie Działań

 

 

Projekt dofinansowany jest ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Łączna wysokość dofinansowania: 4 803 220,00 złotych

 

Całkowity koszt projektu: 4 852 220,00 złotych

 

 

 Data zawarcia umowy o dofinansowanie: czerwiec 2024 r.

 

 

Wsparcie jest bezpłatne

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin rekrutacji – Asystent 2024-2025
  2. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy – Asystent 2024
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów – Asystent 2024
  4. Załącznik nr 3 RODO – Asystent 2024
  5. Załącznik nr 4 Oświadczenie – wizerunek – Asystent 2024

 

Powrót