Lubelskie bez barier

Projekt Aktualności projektowe

 

Projekt „Lubelskie bez barier” realizowany jest przez Stowarzyszenie Synergia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie: 1.5.1 – Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród 70 osób (42 kobiet, 28 mężczyzn): osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby, poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji.

Uczestnikami projektu będzie 70 osób (42 kobiety, 28 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, w tym: 50 bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami oraz 20 osób biernych zawodowo z powodu choroby.
Projekt obejmie wsparciem osoby zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego.

Zapraszamy do projektu osoby powyżej 18 roku życia.

Realizowane zadania w ramach projektu:

  • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego uczestnika,
  • Na podstawie analizy IPD zaproponowanie odpowiedniej formy wsparcia (minimum dwie): np. doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy.

Wsparcie będzie uwzględniało ocenę stanu zdrowia w kontekście możliwości podjęcia aktywności zawodowej.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2021r. do 30 czerwca 2023 r.

Teren realizacji projektu: województwo lubelskie

Rezultaty projektu: zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród 70 osób (42 kobiet, 28 mężczyzn): osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER: Zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby.
Zakłada się, że pozostający bez zatrudnienia uczestnicy projektu podejmą zatrudnienie oraz utrzymają je przez okres od 1 miesiąca do 3 miesięcy.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 821 224,32 zł

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Dokumenty Rekrutacyjne:

  1. Regulamin,
  2. Formularz Rekrutacyjny

Powrót