Aktywni zawodowo w Lubelskim

Projekt Aktualności projektowe

 

Projekt „Aktywni zawodowo w Lubelskim”

realizowany jest przez Stowarzyszenie Synergia na podstawie umowy
nr FELU.09.04-IP.02-0008/23-00 o dofinansowanie projektu
zawartej w dniu 25 stycznia 2024 roku
z Województwem Lubelskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 

Priorytet: IX Zaspakajanie potrzeb rynku pracy

Działanie: 9.4 Zrównoważony rynek pracy

 

Celem projektu jest wyższa zdolność do pozyskania zatrudnienia oraz wyższy poziom aktywności zawodowej u 55 uczestników projektu
(44 kobiety, 11 mężczyzn) osiągnięty w terminie do 31.12.2024 r. poprzez objęcie 55 uczestników projektu kompleksowym i indywidualnym
wsparciem aktywizacji zawodowej, ukierunkowanym na wsparcie zrównoważonego udziału w rynku pracy.

 

Uczestnikami projektu będzie 55 osób dorosłych (44 kobiety, 11 mężczyzn), które zamieszkują na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, pozostające bez zatrudnienia, bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami oraz powracające na rynek pracy, w szczególności kobiety. Osoby długotrwale bezrobotne stanowić będą co najmniej 50% uczestników projektu, osoby z niepełnosprawnościami stanowić będą co najmniej 10% uczestników projektu.

 

W projekcie wspierane będą działania w zakresie zwiększania dostępu do zatrudnienia grup defaworyzowanych, poszukujących pracy, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu trudności godzenia życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi lub opiekuńczymi (w tym przede wszystkim macierzyństwem), a także stereotypowym postrzeganiem ról społecznych.

 

Wsparcie oferowane w projekcie:

  • diagnoza potrzeb wraz z Indywidualnym Planem Działania (IPD),
  • indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • indywidualne pośrednictwo pracy oraz
  • zwrot kosztów opieki instytucjonalnej.

 

Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie uzyskanie kwalifikacji i/lub nabycie kompetencji wśród co najmniej 44 osób (36 kobiet, 8 mężczyzn), poszukiwanie pracy przez co najmniej 16 osób biernych zawodowo (13 kobiet, 3 mężczyzn), a także podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 22 osoby bez zatrudnienia (17 kobiet, 5 mężczyzn).

 

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

Teren realizacji projektu: województwo lubelskie

 

#FunduszeUE     #FunduszeEuropejskie

 

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 

Dofinansowanie projektu: 983 078,72 PLN

w tym:

881 861,56 PLN ze środków europejskich

101 217,16 PLN – dotacja celowa z budżetu krajowego

 

Całkowita wartość projektu: 1 037 484,19 PLN

 

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: styczeń 2024 r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji do projektu wkrótce dostępne będą tutaj.

 

 

Powrót