Aktywni społecznie w Lubelskim

Projekt Aktualności projektowe

 

 

Projekt „Aktywni społecznie w Lubelskim”

 

realizowany jest przez Stowarzyszenie Synergia na podstawie umowy
nr FELU.08.01-IP.02-0043/23-00 o dofinansowanie projektu
zawartej w dniu 28 marca 2024 roku
z Województwem Lubelskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 

Priorytet: VIII Zwiększenie spójności społecznej

Działanie: 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa

 

 

Celem projektu jest wyższa zdolność do pozyskania zatrudnienia oraz wyższy poziom aktywności społeczno-zawodowej u 55 uczestników projektu (33 kobiety, 22 mężczyzn) osiągnięty w terminie do 28.02.2025 r. poprzez objęcie 55 uczestników projektu kompleksowym programem na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, wynikającym z przygotowanej dla każdego uczestnika projektu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, obejmującej indywidualne poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kompetencji społecznych, szkolenie zawodowe, staż zawodowy oraz indywidualne pośrednictwo pracy.

 

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową projektu stanowi 55 niezatrudnionych osób dorosłych (33 kobiety, 22 mężczyzn), które zamieszkują na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Uczestnikami projektu będą: osoby wykluczone społecznie oraz zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

 

W projekcie wspierane będą działania wykorzystujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo, w szczególności osób defaworyzowanych na rynku pracy.

 

Wsparcie oferowane w projekcie

  • diagnoza potrzeb wraz z indywidualną ścieżką reintegracji,
  • indywidualne poradnictwo specjalistyczne,
  • warsztaty kompetencji społecznych,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe oraz
  • indywidualne pośrednictwo pracy.

 

Rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji i/lub nabycie kompetencji wśród co najmniej 44 osób (26 kobiet, 18 mężczyzn), poszukiwanie pracy przez co najmniej 28 osób biernych zawodowo (17 kobiet, 11 mężczyzn), a także podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 14 osób bez zatrudnienia (9 kobiet, 5 mężczyzn). U co najmniej 28 osób (17 kobiet, 11 mężczyzn) poprawie ulegnie sytuacja społeczna.

 

Okres realizacji projektu: od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 28 lutego 2025 r.

 

Teren realizacji projektu: województwo lubelskie

 

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 

Dofinansowanie projektu: 973 742,23 PLN

w tym:

871 243,05 PLN ze środków europejskich

102 499,18 PLN – dotacja celowa z budżetu krajowego

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 024 991,83 PLN

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

 

Szczegóły dotyczące rekrutacji do projektu wkrótce dostępne będą tutaj.

 

 

Powrót