STATUTES
FOUNDATION “CARING FOR LIFE”
Consolidated text as of 02.11.2021


Chapter I
General Provisions

§1

 1. The Foundation under the name “W TROSCE O ŻYCIE” Foundation, hereinafter referred to as the Foundation, was established on 05.02.2009 by a notarial deed drawn up before a notary Radosław Wiśniowski in Rzeszów, for repertory number A No. 359/2009;
 2. The Foundation operates in accordance with the principles set forth in the Law of 06.04.1984 on Foundations (Journal of Laws of 2018, item 1491) and in this statute.

§2

 1. The Foundation operates in the Republic of Poland and abroad.
 2. The headquarters of the foundation is Brzozow.
 3. To carry out its statutory tasks, the Foundation may establish permanent and temporary field outposts.

§3

The duration of the Foundation is unlimited.

§4

The Foundation shall have the right to use a seal and a graphic sign according to the designs adopted by the Board of the Foundation and approved by the Founder.

§5

The Foundation may establish badges and medals of honor and award them along with other prizes and awards to natural and legal persons of merit for the purposes chosen by the Foundation or for the Foundation itself.

§6

The activities of the Foundation are supervised by the Minister of Health.

 

Chapter II
Objectives and forms of action

§7

The foundation’s goals are:

 1. Improving the quality of life of sick people and their families at home by providing health services.
 2. Preventing and relieving pain and other somatic symptoms in patients and supporting efforts to improve the quality of life of patients and their families.
 3. Łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych, wspieranie rodzin chorych w czasie trwania choroby.
 4. Providing rehabilitation and prevention services.
 5. Conducting educational activities in the field of palliative care, implementing the home care model.
 6. Organizing grief support groups.
 7. Social welfare.
 8. Charitable activities and charity.
 9. Health protection and promotion.
 10. Activities for the elderly and aged.
 11. Activities for people with disabilities.
 12. Science, education, education and upbringing.
 13. Supporting volunteerism,
 14. Counteracting addictions and social pathologies,
 15. Social and professional integration and reintegration of people at risk of social exclusion, including, among others, the unemployed, the disabled, people coming out of prison, addicts, people with mental disorders, and beneficiaries of social assistance;
 16. Promotion of employment and vocational activation, especially for those who are unemployed and at risk of being laid off.
 17. Activities that support economic development, including the development of social entrepreneurship.
 18. Activities supporting the development of local communities and communities.
 19. Culture.
 20. Physical culture and sports,
 21. Activities for European integration and the development of contacts and cooperation between societies,
 22. Religious worship, including but not limited to supporting Christianity.
 23. Social welfare.
 24. Charitable activities and charity.
 25. Health protection and promotion.
 26. Activities for the elderly and aged.
 27. Activities for people with disabilities.
 28. Science, education, education and upbringing.
 29. Supporting volunteerism.
 30. Counteracting addictions and social pathologies.
 31. Social and professional integration and reintegration of people at risk of social exclusion, including, among others, the unemployed, the disabled, people coming out of prison, addicts, people with mental disorders, and beneficiaries of social assistance;
 32. Promotion of employment and vocational activation, especially for those who are unemployed and at risk of being laid off.

§8

The Foundation pursues its objectives in the framework of unpaid and paid activities through:

 1. Organizing and financing palliative care measures for children, adolescents and young adults.
 2. Organizing and financing a bereavement support program for adults and children consisting of assistance in dealing with psychological and spiritual problems, provided by psychologists, doctors, educators and clergy and other specialists, and including organizing and financing trips, holiday camps, pilgrimages or other forms of therapy.
 3. Organizing and financing publishing activities for training and scientific materials in the field of palliative care.
 4. Conducting and funding research in the field of palliative care and pain management.
 5. Maintaining a scientific library in the fields of palliative care, pediatrics, anesthesiology and pain management,
 6. Collaborate to develop palliative care:
 7. With non-governmental organizations, hospices, scientific institutions
  and other organizations working for terminally ill children and their families at home and abroad,
 8. With state and local government institutions.
 9. Organizing and funding scientific conferences, courses and individual internships as forms of education in the field of palliative care for medical personnel, hospice workers and others interested in palliative care issues.
 10. Organizing and funding the recruitment and training of volunteers for palliative care.
 11. Operating a lending library and financing the rental of medical equipment
  and rehabilitation equipment for children, adolescents and young adults with life-limiting conditions treated at home and for other hospices.
 12. Raising funds to achieve the foundation’s goals, including when contracting with the National Health Fund.
 13. Treatment, rehabilitation activities and all kinds of assistance and support in this area.
 14. Educational and educational activities.
 15. Publishing activities.
 16. Promotional and informational activities.
 17. Sports and cultural activities.
 18. Activities to increase economic and social activity in the foundation’s goal area.
 19. Support and creation of social economy entities and enterprises.
 20. Providing financial support and social assistance.
 21. Working for European integration and cooperation with European institutions, local government partners and NGOs, through the implementation of programs.
 22. Acting for marginalized groups and those at risk of social exclusion;
 23. Creating jobs, internships and apprenticeships for people at risk of social exclusion.
 24. Creation of social enterprises, especially in the form of companies
  limited liability companies, social cooperatives, foundations.
 25. Organizing and participating in internships, missions and study visits for mutual exchange of experience and information.
 26. Konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo.
 27. Wynajem, użyczenie i dzierżawa w szczególności nieruchomości, ruchomości, rzeczy i innych praw majątkowych.
 28. Pomoc osobom pozostającym bez pracy i niepełnosprawnym.
 29. Promocja i organizacja wolontariatu.
 30. Ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.
 31. Udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez.
 32. Promowanie i propagowanie idei fundacji z wykorzystaniem Internetu.
 33. Prowadzenie sklepu internetowego.
 34. Współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną,
 35. podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.

§9

Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych których działalność jest zgodna z celami fundacji.

 

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§10

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski na który składa się kwota 2.500 zł, a także ruchomości, nieruchomości, środki finansowe i papiery wartościowe nabyte przez fundację w toku jej działanie.

§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§12

Dochody fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. Zapisów, spadków, darowizn i dotacji krajowych i zagranicznych.
 2. Dotacji i subwencji osób prawnych.
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
 5. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
 6. Dywidend i zysków z akcji i udziałów.
 7. Odpisów z działalności gospodarczej darczyńców.
 8. Wpływów z działalności statutowej.
 9. Wpływów z majątku własnego.
 10. Dotacji rządowych.
 11. Innych przysporzeń majątkowych ze strony osób fizycznych i prawnych
 12. Z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§13

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§14

W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest rzeczywiste że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§15

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej w wysokości co najmniej 100.000 zł lub w wysokości równej co najmniej równowartości 100.000 zł według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu uznania rachunku fundacji, uzyskują o ile wyraża stosowne życzenie tytuł sponsora fundacji.

§16

Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

§17

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych przez przepisy prawa.

 

Rozdział IV
Przedmiot działalności Fundacji

§18

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – działalność gospodarczą. z której dochody będą przeznaczone na realizację jej celów. Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie:
  1. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet -PKD 47.91.Z,
  2. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39.Z,
  3. praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z,
  4. praktyka lekarska dentystyczna – PKD 86.23.Z,
  5. sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z,
  6. sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włączając ortopedyczne prowadzona na w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.74.Z,
  7. pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – PKD 87.10.Z,
  8. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 87.30.Z,
  9. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – PKD 87.90.Z.
  10. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – PKD 56.21.Z,
  11. przygotowywanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z,
  12. pozostałe zakwaterowanie – PKD 55.90 Z,
  13. działalność paramedyczna – PKD 86.90.D,
  14. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
  15. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 88.10.Z,
  16. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z.
  17. 73.12. C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
  18. 73.12D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  19. produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek – 10.71.Z
  20. produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek – 10.72.Z
  21. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 47.11.Z
  22. sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -47.24.Z
  23. sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.29 Z
  24. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) – 56.21.Z
  25. pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29 Z.
  26. fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne – 96.02.Z.
  27. produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych – 10.73.Z
 3. Fundacja może pobierać opłaty za swoje usługi i produkty.
 4. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, której podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyska.

§19

 1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest osobiście lub w formie organizacyjnie wydzielonej przez zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji zwane jej zakładami.
 2. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez zarząd.

§20

Fundacja jako Organizacja Pożytku Publicznego statutową prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną w zakresie:

 1. Wydawanie książek PKD 58. 11Z
 2. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58. 14Z
 3. Pozostała działalność wydawnicza PKD 55. 19Z
 4. Transport drogowy towarów PKD 49.41Z
 5. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60 Z
 6. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 89.59 Z
 7. Działalność związana z organizacją targów i wystaw PKD 82.30 Z
 8. Praktyka lekarska ogólna PKD 86.21 Z
 9. Działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90 A
 10. Praktyka pielęgniarek i położnych PKD 86.90 C
 11. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90 E
 12. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową PKD 47.99 Z
 13. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską PKD 87.10.Z
 14. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD 87.30.Z
 15. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem PKD 87.90.Z
 16. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD 88.10.Z
 17. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88.99.Z.
 18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20. Z.
 19. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z,
 20. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej PKD 85.52.Z,
 21. Nauka języków obcych PKD 85.59.A
 22. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94.99.Z

 

Rozdział V
Organy Fundacji

§21

Organem fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji
 2. Rada Fundacji

§22

 1. Fundator może wyznaczyć na czas oznaczony lub nieoznaczony osobę fizyczną lub prawną która przyjmuje wykonywanie uprawnień fundatora. W razie śmierci fundatora, jego uprawnienia, obowiązki i kompetencje przejmuje Rada Fundacji.
 2. Do zakresu kompetencji fundatora należy:
  1. Powoływanie i odwoływanie członków zarządu
  2. Zawieszanie i odwieszanie członków zarządu w czynnościach
  3. Zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego fundacji
  4. Przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium członkom zarządu
  5. Zatwierdzanie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków fundacji
  6. Dokonywanie zmian w statucie fundacji
  7. Połączenie fundacji z inną fundacją lub dokonanie podziału fundacji

§23

 1. Zarząd składa się z jednej do sześciu osób.
 2. Prezesa i wiceprezesa zarządu oraz członków zarządu powołuje fundator.
 3. Kadencja zarządu trwa trzy lata i kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za rok obrotowy. Członkowie zarządu pełnią swoje funkcje do czasu powołania nowych członków zarządu fundacji.
 4. Zarząd fundacji jest organem wykonawczym fundacji i posiada kompetencje niezastrzeżone dla fundatora.
 5. Zarząd w szczególności:
  1. Reprezentuje fundację na zewnątrz,
  2. Kieruje działalnością fundacji zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami statutu,
  3. Uchwala wieloletnie i roczne programy działania fundacji,
  4. Sprawuje zarząd majątkiem fundacji,
  5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  6. Tworzy i znosi zakłady fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
  7. Powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne
   w jednostkach organizacyjnych fundacji,
  8. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej,
  9. Uchwala regulaminy, powołuje i rozwiązuje ciała konsultacyjno-doradczych, w tym ciała konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników lub innych interesariuszy celem zapewnienia demokratycznego zarządzania,
  10. Przedstawia fundatorowi propozycje zmian w statucie fundacji jej likwidację oraz jej połączenia się z inną fundacją lub jej działu.
 6. Członkowie zarządu mogą być z tytułu pełnienie swych funkcji nagradzani przez fundatora.
 7. Zarząd przedstawia fundatorowi corocznie w terminie do 31 marca sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły.
 8. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby.
 9. Uchwały zarządu mogą być podejmowane bez konieczności odbywania posiedzeń w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 10. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest połowa jego członków w tym Prezesa lub wiceprezesa zarządu
 11. Do reprezentowania fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.
 12. Funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy pełni Prezes Zarządu.
 13. Członkowie Zarządu składają zaświadczenie, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§24

 1. Rada fundacji składa się od 3 do 5 członków. Członków powołuje i odwołuje Fundator.
 2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.
 3. Na pierwszym posiedzenie Rady jej członkowie wybierają Prezesa i Wiceprezesa.
 4. Posiedzenie Rady odbywa się na wniosek 1/3 członków Rady, Zarządu lub Fundatora
 5. Posiedzenie prowadzi Prezes Rady lub upoważniony przezeń Wiceprezes.
 6. Członkowie Zarządu oraz Fundator mogą być obecni na posiedzeniach Rady.
 7. Każdy członek Rady ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji.
 8. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społeczne.
 9. Do kompetencji Rady należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji.
 10. Do zadań Rady należy ponadto:
  1. Ustalanie kierunków i metod działania Fundacji,
  2. Rozpatrywanie i opiniowanie programów działanie Fundacji, rocznych planów finansowych i i sprawozdań z działalności fundacji,
  3. Proponowanie zmian Statutu,
 11. Członkowie Rady składają oświadczenie o:
  1. Braku pokrewieństwa i powinowactwa,
  2. Braku podległości z tytułu zatrudnienia,
  3. O niekaralności.

§ 24a

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
  do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim,
  we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Zmiana statutu i zmiana celu fundacji

§25

Zmian w statucie i zmiany celu fundacji dokonuje fundator.

Rozdział VII
Połączenie z inną fundacją, dokonanie podziału fundacji i inne postanowienia

§26

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Decyzję o przedmiocie połączenia z inna fundacją oraz podział fundacji podejmuje fundator.
 3. Fundacja jako przedsiębiorstwo społeczne jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo.
 4. Fundacja jako przedsiębiorstwo społeczne jest zarządzana na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwem społecznym opiera się na współzarządzaniu i zasadach partycypacji pracowników.
 5. Zarządzanie demokratyczne polega na stworzeniu Komisji konsultacyjno-doradczego
  z udziałem pracowników i innych interesariuszy.
 6. Wynagrodzenie kadry zarządzającej jest ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Rozdział VIII
Likwidacja fundacji

§27

W razie osiągnięcia celu dla którego fundacja była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w drodze decyzji fundatora.

§28

 1. Likwidacja fundacji wyznacza fundator.
 2. Do obowiązków likwidatora należy:
  1. Zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
  2. Wezwanie wierzycieli fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
  3. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
  4. Sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
  5. Ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku fundacji,
  6. Przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli
  7. Zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie fundacji z rejestru,
  8. Przekazanie dokumentów fundacji do archiwum państwowego,

§29

Majątek pozostały po likwidacji fundacji zostanie podzielony przez fundatora na jednostki realizujące cele o których mowa w par.9 niniejszego statutu.