AKTYWNI i SAMODZIELNI III – PFRON

Projekt Aktualności projektowe

 

 

Projekt „Aktywni i samodzielni III

 

 

realizowany jest przez Stowarzyszenie Synergia na podstawie umowy numer UM/PW9/2024/2/O_LUBELSKI/5481 o zlecenie realizacji
zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Data zawarcia umowy: czerwiec 2024 r.

 

Kierunek pomocy 2: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH obejmujący następujące zadania:

 

 1. Zadanie 13 (§ 1 pkt 13 rozporządzenia), pn. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.
 2. Zadanie 5 (§ 1 pkt 5 rozporządzenia), pn. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych; b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną; c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
 3. Zadanie 2 (§ 1 pkt 2 rozporządzenia), pn. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

 

Typ projektu: Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające)

 

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału i zwiększenie samodzielności 70 beneficjentów ostatecznych, osób z niepełnosprawnościami w okresie do 31.03.2025 r.

 

Cel główny projektu realizowany będzie poprzez objęcie wszystkich uczestników projektu:

 • diagnozą potrzeb wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działań,
 • poradnictwem specjalistycznym,
 • fizjoterapią ruchową z konsultacją lekarską,
 • warsztatami kompetencji społecznych,
 • warsztatami z bezpieczeństwa w sieci i poza nią,
 • oraz poprzez objecie 63 uczestników projektu wsparciem asystenta osoby z niepełnosprawnościami.

 

Zapraszamy osoby:

 • z niepełnosprawnościami zamieszkujące województwo lubelskie, podkarpackie, małopolskie lub łódzkie.

 

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią (najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

 

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

 

Teren realizacji projektu: województwo lubelskie, podkarpackie, małopolskie oraz łódzkie.

 

Projekt dofinansowany jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Wysokość dofinansowania: 946 224,50,00 zł

 

 

Całkowity koszt projektu:  956 224,50 zł

 

 

Wsparcie jest bezpłatne

 

 

Dokumenty Rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji do projektu Aktywni i Samodzielni III
 2. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy AS III
 3. Załącznik nr 2 – Ankieta – aktywność społeczno- zawodowa AS III
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów AS III
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych AS III
 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie – wizerunek AS III

 

 

Plakat promocyjny projektu do pobrania tutaj.

Powrót