Stowarzyszenie Synergia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach PO WER „1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”

Zanonimizowana lista rankingowa 10.2021

Harmonogram 10.2021

Projekt realizowany w okresie 01.09.2021 r. – 31.12.2022 r.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.Uczestnikiem projektu może zostać bezrobotna pełnoletnia osoba niepełnosprawna* bądź pełnoletnia osoba bierna zawodowo z powodu choroby**, zamieszkująca teren województwa lubelskiego. Zapewniona zostanie możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 RPO, o ile spełnią przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczące grupy docelowej.
Jakie wsparcie zostanie zapewnione uczestnikom?
 Diagnoza z IPD
 Szkolenia
 Staże ze stypendium stażowym dla uczestnika projektu
 Zwrot kosztów za dojazd na szkolenia
 W przypadku uczestników projektu, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad inną osobą istnieje możlliwość sfinansowania kosztów opieki w trakcie udziału danej osoby w projekcie
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Kontakt z biurem projektu:
Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin
Telefony: 81 441 75 79, 533 030 007, 696 299 477
e-mail: stowarzyszeniesynergia@op.pl
* osoby spełniające wymogi ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm); osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia
** osoby, które w wyniku choroby lub wypadku doznały pogorszenia stanu zdrowia i z tego powodu utraciły możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, równie ż jeśli nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak chorowały przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie (na podstawie dokumentów potwierdzających okres zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *