Statut

STATUT STOWARZYSZENIA SYNERGIA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Synergia, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Stowarzyszenie może posiadać biura regionalne.
 5. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową w zakresie określonym w Rozdziale II. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nie należące do Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7. Celami Stowarzyszenia są:

 1. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych),
 2. opieka i pomoc ludziom chorym, niepełnosprawnym, zniedołężniałym,
 3. ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia,
 4. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 5. opieka nad dziećmi,
 6. wspieranie aktywizacji zawodowej w szczególności osób bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy,
 7. promocja zatrudnienia,
 8. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.
 9. podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wykształcenia ogólnego, rozwój kompetencji osobistych,
 10. usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
 11. działania mające na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego

8. Stowarzyszenie realizuje swe cele statutowe poprzez:

a) organizowanie działalności mającej na celu niesienie pomocy rodzinom i osobom chorym, niepełnosprawnym, niedołężnym, w trudnej sytuacji życiowej,

b) zapewnienie opieki grupom ludzi o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu w codziennym życiu, pomoc w załatwianiu spraw bieżących,

c) organizowanie zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych mających na celu profilaktykę i promocję zdrowia oraz zdrowego stylu życia,

d) organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej i materialnej na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

e) organizowanie opieki, wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

f) organizowanie działań edukacyjnych, w szczególności szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów szkoleniowych służących promocji zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i aktywizacji zawodowej,

g) współpracę z przedszkolami, szkołami i uczelniami wyższymi w zakresie działań służących realizacji celów statutowych,

h) prowadzenie działalności zgodnej z celami statutowymi organizacji na zlecenie i we współpracy z organami państwowymi i samorządowymi

i) organizowanie szkoleń, seminariów, kursów i innych działań edukacyjnych

j) prowadzenie rehabilitacji ,masażu leczniczego oraz różnych form terapii

k) popieranie, propagowanie i podejmowanie współpracy w zakresie ochrony środowiska.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

10. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych

b) wspierających,

c) honorowych

11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która spełni łącznie następujące warunki:

a) złoży pisemną deklarację członkowską,

b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

12. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację członka wspierającego

13. Członkiem zwyczajnym lub wspierającym Stowarzyszenia staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

14. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

15. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

16. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach, imprezach oraz innych spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków w zakresie działalności Stowarzyszenia.

17. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d) regularnego opłacania składek,
e) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków.

18. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

19. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

20. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

21. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu nieuczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
 • z powodu nieopłacenia składek Stowarzyszenia za okres jednego roku,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

22. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 23. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

a) Zarząd,

b) Komisja Rewizyjna.

24. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa sześć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

25. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

26. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

27. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

28. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

29. O terminie Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków pocztą elektroniczną lub listem zwykłym przynajmniej na 14 dni przed datą zebrania. Wraz z zawiadomieniem doręczany jest członkom porządek obrad zebrania.

30. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

31. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

 1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie budżetu,
 6. uchwalanie wysokości świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

32. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

33. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa oraz członków. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.

34. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

35. Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 9. przyjmowanie i wykluczanie członków,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich.

36. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równości głosów decyduje głos prezesa.

37. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

38. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

39. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą łączyć członkowstwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z Członkami Zarządu
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
 3. otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2008 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

40. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

 1. kontrolowania działalności Zarządu,
 2. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia
 3. żądania od Członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień
 4. składania wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 5. wystąpienia z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 6. składania wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 7. składania sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

41. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

42. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

43. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane są dwa podpisy członków Zarządu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

44. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i ofiarności publicznej w tym zbiórek publicznych,
 4. dochodów z lokat bankowych,
 5. sponsoringu,
 6. działalności odpłatnej.

45. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

46. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

47. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

48. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

49. Termin opłacania składek członkowskich ustala Zarząd.

50. Stowarzyszenie nie ma prawa do:

a) przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

b) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

51. Stowarzyszenie nie ma prawa zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich „osób bliskich”.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

52. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

53. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

54. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.