Opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy

Projekt stanowi wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów, którzy bezpośrednio zajmują się osobami niepełnosprawnymi poprzez odciążenie w formie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym.

Rezultatami zadania będą:

 • wsparcie 250 członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych – w czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne, w tym 220 osób dorosłych i 30 dzieci;

  – realizacja dwóch form usług opieki wytchnieniowej, tj. pobytu dziennego w maksymalnym wymiarze na uczestnika 240 godzin i pobytu całodobowego w maksymalnym wymiarze na uczestnika 14 dni;

  – realizacja ok. 60 000 godzin usług w ramach pobytu dziennego;

  – realizacja ok. 168 dni pobytu całodobowego dla 12 osób ze stopniem znacznym oraz ok. 168 dni pobytu całodobowego dla osób ze stopniem znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

 Wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów jest bezpłatne

Termin realizacji 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Całkowita wartość 2 802 456,00 zł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy oraz budżetu Miasta Lublin

Projekt stanowi wsparcie dla :

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Rezultatami zadania będą:

 • zapewnienie wsparcia i asysty dla około 93 osób, w tym około 15 dzieci do 16 r.ż., około 63 osób powyżej 16 r.ż. ze znacznym stopniem niepełnosprawności, około 15 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoznacznymi stopniami niepełnosprawności w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków i motywowanie do działania.
 • realizacja 134 500 godzin usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami w terminie 01.05.2022 r. do 20.12.2022 r.

 Udział w Programie jest bezpłatny.

Całkowita wartość zadania: 1 799 000,00 zł

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2022

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy

Projekt stanowi wsparcie dla :

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jej leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 • dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
 • o stopniu znacznym lub
 • stopniu umiarkowanym  lub

traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Rezultatem zadania będzie:

 • realizacja 69 000 godzin usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami

 Udział w Programie jest bezpłatny

Miejsce realizacji zadania: Miasto Lublin

Termin realizacji: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Wartość dofinansowania 3 000 000,00 zł